Nghĩa của từ: cosmos

* tv.
vũ trụ, thế giới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cosmos /'kɔzmɔs/
* danh từ
 - vũ trụ
 - sự trật tự, sự hài hoà
 - hệ thống hài hoà (tư tưởng...)
 - (thực vật học) cúc vạn thọ tây
Động từ BQT - Android App