Nghĩa của từ: cost of observation

* tk.
phí tổn quan trắc; giá thành quan sát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App