Nghĩa của từ: cote

*
độ cao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cote /kout/
* danh từ
 - cái chuồng (nhốt vật nuôi)
Động từ BQT - Android App