Nghĩa của từ: countability

*
tính đếm được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

countability
- xem countableĐộng từ BQT - Android App