Nghĩa của từ: counting operation

* mt.
phép đếm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error