Nghĩa của từ: counting tube

*
đèn đếm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App