Nghĩa của từ: counting tube

*
đèn đếm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App