Nghĩa của từ: covariance

* tk.
hiệp phương sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

covariance
- (Tech) tính hiệp biến, hiệp phương saiĐộng từ BQT - Android App