Nghĩa của từ: coverage

* tk.
phủ; bản báo cáo tình hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

coverage /'kʌvəridʤ/
* danh từ
 - vùng được gộp vào; số lượng được gôm ào
 - sự theo dõi để điện tin tức về (báo chí)
Động từ BQT - Android App