Nghĩa của từ: cracovian

* gt.
cracôvian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cracovian
- (giải tích) cracôvian