Nghĩa của từ: credible

* tk.
tin được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

credible /'kredəbl/
* tính từ
 - đáng tin, tin được
Động từ BQT - Android App