Nghĩa của từ: creditor

* tk.
người cho vay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

creditor /'kreditə/
* danh từ
 - người chủ nợ, người cho vay
 - (kế toán) bên có
Động từ BQT - Android App