Nghĩa của từ: crisis

* kt.
khủng hoảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

crisis /'kraisis/
* danh từ, số nhiều crises
 - sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng
=political crisis+ khủng hoảng chính trị
=a cabiner crisis+ khủng hoảng nội các
=economic crisis+ khủng hoảng kinh tế
=to come to a crisis+ đến bước ngoặc, đến bước quyết định
=to pass through a crisis+ qua một cơn khủng hoảng
 - (y học) cơn (bệnh); sự lên cơn
Động từ BQT - Android App