Nghĩa của từ: critical graph

* top.
đồ thị tới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App