Nghĩa của từ: crossed

*
chéo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

crossed
- chéoĐộng từ BQT - Android App