Nghĩa của từ: crossed homomorphism

*
đồng cấu chéo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App