Nghĩa của từ: crosswise

*
chéo nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

crosswise /'krɔswaiz/
* phó từ
 - chéo, chéo chữ thập
 - theo hình chữ thập
Động từ BQT - Android App