Nghĩa của từ: crunode

*
điểm kép (thường); điểm tự cắt (của đường cong)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

crunode
- điểm kép (thường); điểm tự cắt (của đường cong)Động từ BQT - Android App