Nghĩa của từ: crystallographic group

* đs.
nhóm tinh thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App