Nghĩa của từ: cubature

*
phép tìm thể tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cubature /'kju:bidʤ/ (cubature) /'kju:bətʃə/
* danh từ
 - phép tính thể tích
Động từ BQT - Android App