Nghĩa của từ: cubic interpolation

* gt.
phép nội suy bậc ba

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App