Nghĩa của từ: culminate

*
đạt (qua) đỉnh cao nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

culminate /'kʌlmineit/
* nội động từ
 - lên đến cực điểm, lên đến tột độ, lên đến tột bậc
 - (thiên văn học) qua đường kinh (thiên thể...)
Động từ BQT - Android App