Nghĩa của từ: cumulant

*
nửa bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cumulant
- nửa bất biến
 - factorial c. nửa bất biến giai thừaĐộng từ BQT - Android App