Nghĩa của từ: cumulant generating function

* xs.
hàm sinh tích lũy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error