Nghĩa của từ: cumulative data

* tk.
số liệu tích lũy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cumulative data
- (Tech) dữ kiện tích lũyĐộng từ BQT - Android App