Nghĩa của từ: curde moment

* tk.
mômen không trung tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error