Nghĩa của từ: curve fitting

*
vẽ đường cong thực nghiệm; vẽ đường cong theo các điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

curve fitting
- (Tech) thích hợp đường congĐộng từ BQT - Android App