Nghĩa của từ: curved

*
cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

curved /kə:vd/
* tính từ
 - cong
=curved surface+ mặt cong
Động từ BQT - Android App