Nghĩa của từ: cyclotomic polynomial

* đs.
đa thức thức chia vòng tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App