Nghĩa của từ: damped oscillation

* vl.
dao động tắt dần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

damped oscillation
- (Tech) dao động suy giảmĐộng từ BQT - Android App