Nghĩa của từ: dash-board

* mt.
bảng dụng cụ(đo)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

dash-board
- (máy tính) bảng dụng cụ (đo)Động từ BQT - Android App