Nghĩa của từ: data reproduction

* mt.
sản lại các dữ kiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App