Nghĩa của từ: data separation

* xib.
sự tách, tin tức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error