Nghĩa của từ: data tape

* mt.
băng số, băng có tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App