Nghĩa của từ: data-in

*
số liệu vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

data-in
- số liệu vàoĐộng từ BQT - Android App