Nghĩa của từ: data-out

*
số liệu ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App