Nghĩa của từ: date processing

* mt.
xử lý các dữ kiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error