Nghĩa của từ: dead zone

* xib.
vùng chết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error