Nghĩa của từ: deal space

* xib.
vùng chết, vùng không bắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App