Nghĩa của từ: deal stock

* kt.
tài sản (chết)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App