Nghĩa của từ: death rate

* tk.
hệ số chết, hệ số tử vong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

death rate
- tỷ lệ tử vongĐộng từ BQT - Android App