Nghĩa của từ: debtor

* tk.
người mắc nợ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

debtor /'detə/
* danh từ
 - người mắc nợ, con nợ; người chưa thực hiện được (nhiệm vụ, nghĩa vụ...)
Động từ BQT - Android App