Nghĩa của từ: decagon

*
hình thập giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decagon /'dekəgən/
* danh từ
 - (toán học) hình mười cạnh
Động từ BQT - Android App