Nghĩa của từ: decagonal

*
(thuộc) hình thập giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decagonal /de'kægənəl/
* tính từ
 - (toán học) (thuộc) hình mười cạnh; có mười cạnh
Động từ BQT - Android App