Nghĩa trong từ điển StarDict:

decahedron /,dekə'hedrən/
* danh từ
 - (toán học) khối mười mặt
Động từ BQT - Android App