Nghĩa của từ: decatron

*
decatron (đèn dùng cho máy tính)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decatron
- decatron (đền dùng cho máy tính)Động từ BQT - Android App