Nghĩa của từ: deceleration

*
sự giảm tốc, sự làm chậm lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

deceleration time
 - (Tech) thời gian giảm tốc; thời gian chế độngĐộng từ BQT - Android App