Nghĩa của từ: decile

*
thập phân vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decile
- thập phân vịĐộng từ BQT - Android App