Nghĩa của từ: decimeter

*
đêximet

Nghĩa trong từ điển StarDict:

decimeter /'desi,mi:tə/ (decimeter) /'desi,mi:tə/
* danh từ
 - đêximet
Động từ BQT - Android App