Nghĩa của từ: decision function

* tk.
hàm quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App