Nghĩa của từ: decision space

* tk.
không gian các quyết định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App